Watermelon Peperomia | Peperomia argyre, 4" – PlantX US